ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับแต่งสภาพสัญญาณอนาลอก การปรับแต่งสภาพสัญญาณดิจิตอล เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ ตัวควบคุมอนาลอก ตัวควบคุมดิจิตอล การควบคุมลำดับขั้น ตัวควบคุมตรรกกะแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมการเชื่อมต่อ และการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยพีแอลซี (PLC) รวมถึงระบบอัตโนมัติในอตสาหกรรมการผลิต หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟ้า การออกแบบระบบอัตโนมัติ การใช้นิวเมติก ไฮดรอลิกไฟฟ้า การโปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน หลักการของระบบสกาด้า (SCADA) การโปรแกรมสกาด้าเพื่อตรวจวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยพีแอลซี

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า