วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มพื้นฐาน โมเดลข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับการแสดงภาพและการเคลื่อนย้ายของข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยและการพัฒนาของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมสมัย การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในหลักการเก็บ บันทึก การคืนค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่ใช้ ในการวิเคราะห์รวมทั้งสามารถนําเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเหมาะสม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า