ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ความซับซ้อนของการคํานวณ การวิเคราะห์กรณีเฉลี่ย ความสัมพันธ์แบบเกิดขึ้นอีก ลําดับและวิธีการของการแก้ปัญหาการเกิดขึ้นอีก ฟังก์ชันการก่อกําเนิด รูปแบบและการแก้ปัญหา การประมาณแบบอซิมโททิก ทฤษฎีเกมเชิงขั้นตอน เกมรูปแบบเชิงกลยุทธ์การประมูล เกมแห่งความเป็นไปได้เกมแบ่งปันทรัพยากร กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ข้อกําหนดความต้องการและโปรแกรมการออกแบบแบบวนรอบและเพิ่มพูน เครื่องมือและเทคนิคการออกแบบ การออกแบบซอฟต์แวร์การออกแบบจากบน ลงล่างและจากล่างขึ้นบนการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยเครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ เทคนิคในการสร้างตัวต้นแบบ การพัฒนาตัวต้นแบบ หลักการในการทดสอบระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สําหรับองค์กร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์สื่อประสม การออกแบบและพัฒนา ฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า