การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณตางๆ ในคอมพิวเตอรสมัยใหม ฮารดแวรของสวนติดตอผูใชฮารดแวรสําหรับสื่อสารขอมูล ฮารดแวรสําหรับรวบรวมขอมูลระบบซอฟตแวรสําหรับสั่งการอินเตอรเฟส ดีไวซไดรเวอรไลบรารีการสรางส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้ เทคนิคในการประยุกตคอมพิวเตอรในการวัดและควบคุมพฤติกรรมนุษย์อย่างอัจฉริยะ การเรียนรูและรับรูระหวางมนุษยและเครื่องจักร ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟก การแปลงสามมิติไคเนเมติกส์ เวอรเทกสและการจัดการดานหนวยความจํา การแปลคําสั่ง การแสดงผลขอมูลทางวิศวกรรม การออกแบบตัวจำลองชนิดกราฟก วิธีทางคอมพิวเตอรกราฟกชั้นสูงในปัจจุบัน การพิจารณาความปลอดภัย การตัดสินใจอยางฉลาด การรูจํากับภาษานวัตกรรมขั้นสูงของการเชื่อมโยงมนุษยในปจจุบัน การออกแบบและสร้างการจ าลองสถานการณ์ชนิดทันกาลทั้งในเชิงสองมิติและสามมิติ การจำลองสถานการณ์เหมือนจริง การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้การโต้ตอบแบบทันกาล การจำลองสถานการณ์อิงเรื่องราว การพัฒนาสภาวะแวดล้อมประเภทผู้ใช้เดี่ยวและหลายผู้ใช้ข้ามเครือข่าย การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า