การประมวลผลบนบนกลุ่มหมอกขนาดเล็กและกลุ่มเมฆ

สถาปตยกรรมและองคประกอบของระบบคลังขอมูลระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังขอมูลขั้นตอนการออกแบบคลังขอมูล องคประกอบของระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธการติดตั้งและปรับระบบจัดการฐานขอมูลการจัดการระบบฐานขอมูลแบบผูใชหลายคน ความเปนเอกภาพและความปลอดภัยของฐานขอมูล พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและกลุ่มเมฆองคก์รและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทำระบบเสมือน ไฮเปอร์วิชัน การกำหนดบทบัญญัติ การไม่มีบทบัญญัติ การประมาณสมการโน้มเอียง ชนิดของการโน้มเอียง การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในการให้บริการของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลการใชง้านของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ การจัดการทรานแซกชั่นบนกลุ่มเมฆไปใช้งานแบบสาธารณะแบบส่วนบุคคล โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การเข้าถึงการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การจัดเก็บผลการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการซอฟท์แวร์บนเว็บ การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนกลุ่มเมฆ การคำนวณแบบกริดเบื้องต้น การจำลององคก์ร การโยกย้ายระบบไปอยู่บนกลุ่มเมฆ อนาคตของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า