เมคคาทรอนิคส์

ภาพรวมของระบบเมคาทรอนิคส หลักการเบื้องตนของการวัด ระบบการวัด เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร วงจรปรับปรุงสัญญาณแบบตางๆ ตัวแปลงแอนะล็อกเปนดิจิตอล เทคนิคทางดิจิตอลในการวัดหลักการของการแปลงพลังงานแมเหล็กไฟฟาและเชิงกล เครื่องจักรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องตนวงจรอิเล็กทรอนิคสกําลังเบื้องตนและการประยุกตในการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา หลักการของระบบควบคุมแบบปอนกลับ ชนิดของการควบคุมพื้นฐานและตัวควบคุมแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการควบคุมลำดับขั้นสูง การออกแบบแนวคิดเพื่อการรวมระบบเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม ระบบควบคุมแบบลําดับ เน้นแนวคิดในการสังเคราะห์ เทคโนโลยีทางกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการควบคุมเข้าสู่ระบบเมคคาทรอนิกส์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า