เครื่องจักรแห่งการเรียนรู้

การจําลองและการสร้างแบบจําลอง การเรียนรู้ของเครื่อง ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการจำแนก ตัวแบบจำแนกแบบเบย์สและนาอีฟเบย์ส การถดถอยแบบเส้นตรง ตัวแบบมาร์คอฟแบบซ่อน การเรียนรู้มโนทัศน์การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจโครงข่ายประสาทเทียม การประเมินค่าสมมติฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคํานวณ การเรียนรู้โดยตัวอย่าง การเรียนรู้เซตของกฏซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ แนวคิดและเทคนิคในงานวิจัยขั้นสูง ศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์การค้นหาที่ชาญฉลาด ระบบเอเจนต์หลายๆ ตัว และ การวางแผนขั้นสูง การประมวลผลภาพแบบหลอมรวม การพรรณนาและการแทนวัตถุการรู้จําวัตถุการเห็น 3 มิติและการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า