การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและแบบจําลองข้อมูล การออกแบบนิยามข้อมูลระดับแนวคิดและกําหนดป็นโครงสร้างฐานข้อมูลสัมพันธ์ การนอร์มัลไลเซชั่น ทฤษฎีฐานข้อมูล สัมพันธ์ภาษาที่ใช้ในการค้นหาฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและกรณีศึกษา การรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแจกแจงของความสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ปัจจัยเดียวแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบวิเคราะห์และตีความผลของข้อมูลการทําเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล สถิติพื้นฐานในการทําเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล การสร้างภาพนามธรรม การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ แนวคิดการจําแนกข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการประเมินประสิทธิภาพของตัวจําแนก วิธีการกลุ่มก้อนปัญหาที่แต่ละกลุ่มมีขนาดไม่เท่ากัน ปัญหาหลายกลุ่ม การจัดกลุ่มข้อมูลแบบคลัสเตอร์การประยุกต์วิธีการทําเหมืองข้อมูลกับงานประเภทต่างๆ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า