เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ 2: หลักการด้านฮาร์ดแวร์

ระบบสมองฝังตัวอัจฉริยะ ระเบียบวิธีออกแบบระบบ ข้อกําหนดการออกแบบ เครื่องมือและข้อกําหนดการออกแบบ การแบ่งส่วนระบบ การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์ของระบบฝังตัวและซอฟต์แวร์ของระบบฝังตัว การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษา C C++ python Arduino MATLAB บัสสื่อสารสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอุปกรณ์ การควบคุมอุปกรณ์และกลไกการบริการ การโมเดลโปรแกรมด้วย UML ระบบปฏิบัติการทันเวลาการออกแบบภายใต้ข้อจํากัด การพิจารณาเวลาสู่ท้องตลาด โปรเซสเซอร์มาตรฐานเฉพาะทางระบบอัจฉริยะการบูรณาการระบบอัจฉริยะ การสื่อสารและจัดตารางงานการจําลองการทํางาน การสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การสร้างต้นแบบแบบเร่งด่วน การออกแบบโดยใช้สิทธิบัตร

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า