ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล

การนําเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติทฤษฎีการสุ่ม ตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และการถดถอย การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์สถิติ และ วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูล และการวิเคราะห์ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง ทฤษฎี การทดสอบสมมติฐาน โมเดลมาคอฟ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงในทางวิศวกรรม การประมาณค่าตัวอย่างและการสร้างแบบจำลอง การสุ่มตัวอย่างการแจกแจงค่าประมาณวิธีการช่วงเวลา

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า