เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ 1: หลักการด้านซอฟต์แวร์

ระบบอัจฉริยะ ระบบเอเจนต์หลายๆ ตัว และ การวางแผนงาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของปัญญาประดิษฐ์ ความรู้และการแทนความรู้ ภาษาโปรแกรมของปัญญาประดิษฐ์ ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค ขั้นตอนวิธีมด ตรรกวิทยาสําหรับปัญญาประดิษฐ์การแทนความรู้โดยใช้ตรรกะแบบจําลองของเซลล์ประสาท การค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุด สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาท กระบวนการเรียนรู้มัลติเลเยอร์เพอร์เซ็บตรอน เครือข่ายเรเดียลเบซิสฟังก์ชัน เครือข่ายโคโฮเน็น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมอย่างง่าย ตัวดําเนินการเชิงพันธุกรรม การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายจุดประสงค์โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เซตฟัซซีและระบบฟัซซีแบบจําลองฟัซซี อัจฉริยะแบบกลุ่ม เทคนิคการศึกษาเหตุผลการสืบค้นและการควบคุม ระบบผู้เชี่ยวชาญ การประมวลผลภาษาธรรมชาติการรู้จําวัตถุการมองเห็น และการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะสําหรับปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้วยโปรแกรม MATLAB

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า