การประมวลสัญญาณดิจิทัล

ระบบดิจิทัลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูลลีน เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกต วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ สัญญาณและระบบไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา ระบบเวลายืนยงเชิงเส้น การแปลงแซด การแปลงฟูเรียร์ สําหรับสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา ทฤษฎีการสุ่ม ขั้นตอนวิธีการ แปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การออกแบบตัวกรองดิจิทัล ผลตอบสนองและระบบเวลาไม่ต่อเนื่องการสุ่มสัญญาณที่มีคาบเวลาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การออกแบบวงจร กรองแบบดิจิทัลการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลแบบหลายอัตรา สัญญาณดิจิทัลการประยุกต์ใช้งานของการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า