เปิดโลกวิศวกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

การแนะนำความรู้เบื้องต้น และสายงานโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้โครงสร้างความจํา การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผนการเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผ้เชี่ยวชาญ การทําเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้เบื้องต้น อุปกรณ์จับสัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์และการเชื่อมต่อ หุ่นยนต์อัตโนมัติ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า