แคลคูลัส 2

แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลขและปริพันธไมตรงแบบ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องตน และการประยุกต์ แคลคูลัสเวกเตอร์ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ ลิมิตของลำดับและฟังก์ชัน เรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์ ระบบพิกัดในสามมิติ ระนาบและเส้นตรงในสามมิติ พื้นผิวและเส้นโค้ง ทฤษฎีเมทริกซ์และการประยุกต์ ชิ้นประกอบของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า