ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา DGE-103 จำนวน 8 ปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการ กลศาสตร์ คลื่น การไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ คลื่นแสง อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า