การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล

การจัดองคการคอมพิวเตอร ฮารดแวร และประเภทของซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาและออกแบบขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาเพื่อใชแกปญหาทางวิศวกรรม โดยใช้ภาษา C++ ภาษา Python และ MATLAB การสร้างคอมไพเลอร์ การออกแบบภาษาโปรแกรม การตรวจสอบชนิดข้อมูล การสร้างรหัส การออกแบบและสร้างตัวแปลรหัส พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ ความเกี่ยวพันเชิงซอฟต์แวร์ การแยกความเกี่ยวพันเชิงซอฟต์แวร์ ความเกี่ยวพันในภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ความเกี่ยวพันเชิงตัดขวาง แนวคิดรวบยอดสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ หลักการเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ การใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โครงสร้างภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า