กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดความต้องการของระบบ เขียนเอกสาร วางแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับแนวคิดไปจนถึงการทดสอบ วางมาตรการในการป้องกันบักและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น การแบ่งงานและขั้นตอนเพื่อทำงานเป็นทีม มาตรฐานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม การบริหารโครงการ การติดตามความคืบหน้าและสร้างเอกสาร การปรับแผนและแก้ปัญหาให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาที่ไม่ได้คาดคิด การทดสอบโปรแกรมจนถึงการทดสอบระบบ การรักษาคุณภาพของงานทั้งด้านเวลาและความสามารถ การใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วย การทำเอกสารขั้นสุดท้ายเพื่อปิดโครงการและสร้างไลบราลีเพื่อใช้ต่อ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า