การประมวลสัญญาณดิจิทัล

นิยามของสัญญาณ การจำแนกชนิดของสัญญาณ ผลตอบสนองเชิงความถี่ การคอนโวลูชั่น ทฤษฎีการสุ่ม การแปลงฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การแปลงแบบ Z ตัวกรองดิจิตอลแบบ FIR และ IIR การนำไปใช้กับระบบเลขจำนวนเต็มและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น การใช้ประโยชน์ของการประมวลสัญญาณดิจิตอลกับการประมวลเสียงและภาพ การใช้งานชิพDSP

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า