ปฏิบัตการการออกแบบดิจิทัลลอจิก

ฝึกปฏิบัติการ วงจรดิจิตอลลอจิก วงจรลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเคว็นเชียล การออกแบบ FPGA คลอบคลุมเนื้อหาวิชาการออกแบบดิจิตอลลอจิก

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า