ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสื้อสารเบื้องต้น

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชา CPE-207 ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จําลองเสมือนจริง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า