วิศวกรรมไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด การสร้างแบบจำลองและการออกแบบระบบควบคุมเบื้องต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า