อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

ลักษณะสมบัติกระแสแรงดันของสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ ฟิลด์เอฟเฟ็ค ไอจีบีที ไทริสเตอร์ ยูเจที ฯลฯ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การไบแอส วงจรขยาย ออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งานในวงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกำลัง แหล่งจ่ายไฟตรง แบบจำลองวงจรและการจำลองการทำงาน วงจรแปลงสัญญาณ องค์ประกอบของวงจรรวม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า