องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล หน่วยรับและแสดงผล ศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าว หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์ หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรก สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ได้แก่ ระบบบัส การจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำ สถาปัตยกรรมของชุดคำสั่งและชนิดข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบซิสก์และริสก์ สถาปัตยกรรมแบบสเกลาร์ แบบมัลติเทรดและแบบเดต้าโฟล์ว เวกเตอร์โพรเซสเซอร์และอะเรย์โพเซสเซอร์ การทำไปป์ไลท์ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์แบบขนาน การใช้หน่วยประมวลผลหลายชุด การเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วง

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า