คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องและพีชคณิตเชิงเส้น เซตและพีชคณิตของเซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน ระบบเลขฐาน ทฤษฎีกราฟิกเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้น วิธีกำลังสองน้อยที่สุด การแปลงเชิงเส้น อนุกรมฟูเรีย ผลการแปลงลาปลาซ

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า