ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

ฝึกทักษะที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตามหลักการของ ออบเจ็กต์ คลาส อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การสร้างไฟล์ การใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้แก่ การคอมไพล์ การดีบัก การทดสอบโปรแกรม และการควบคุมรุ่นของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหา การอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย UML การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การดีบักและทดสอบโปรแกรม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า