การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

ศึกษาแนวคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุการสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วย UML ไวยากรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์และนิพจน์ หลักการของออบเจ็กต์คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การจัดการสิ่งผิดปกติ ไลบราลีมาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่งต่าง ๆ ในไลบรารี่ การออกแบบเชิงวัตถุเบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหา การอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ UML หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างไฟล์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า