เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ วัฎจักรทางอุดมคติของเครื่องยนต์ การประจุอากาศและเชื้อเพลิง การจุดระเบิด การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิด การเผาไหม้เครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิด การคายไอเสีย การวิเคราะห์และการควบคุมแก๊สไอเสีย การถ่ายเทความร้อน การวัดและการทดสอบเครื่องยนต์

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า