การออกแบบเครื่องจักรกล

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ เบรก คลัช และแบริ่ง เป็นต้น

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า