การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์

แนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการลดความคลาดเคลื่อนในระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบพื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน ตัวรับรู้สัญญาณ การตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทางดิจิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัดปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เช่น แรง ความดัน อุณหภูมิ การกระจัด อัตราไหล เสียง การสั่นสะเทือน และไอเสีย เทคโนโลยี และอุปกรณ์ยุคใหม่ การพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม

เอกสารของหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารของหลักสูตรก่อนหน้า