MET-704

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

MET-703

การทำวิจัย สัมมนานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแผนการทำวิจัย และได้ส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความวิชาการเพื่อไปขอรับการตีพิมพ์ หรือประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติแล้ว

MET-702

การทำวิจัย สัมมนานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแผนการทำวิจัย

XXX-xxx (วิชาเลือก)

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน

XXX-xxx (วิชาเลือก)

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน

XXX-xxx (วิชาเลือก)

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน

XXX-xxx (วิชาเลือก)

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน

MET-701

การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การประมวลและสรุปผลข้อมูลที่ค้นคว้าได้ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลอง วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการทำงาน การวางแผนค่าใช้จ่าย การเขียนเชิงวิชาการ การสอบข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

MET-604

ทฤษฏีและประเด็นสำคัญในระบบบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น เช่น TQC, TPM, TPS, QCC, TRIZ, ไคเซ็น เป็นต้น รวมถึงแบบตะวันตก เช่น ISO โดยเรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการผลิต วิเคราะห์การทำงาน วิเคราะห์เวลาในการทำงาน วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วิเคราะห์ทางการตลาด วิเคราะห์การทำงานของตนและเครื่องมือต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการวินิจฉัยและการพัฒนาองค์การเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง

MET-601

ภาพรวมของสมการอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ สมการอนุพันธ์ย่อย สมการคลื่น สมการความร้อน ตัวดำเนินการรูปแบบของลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม พีชคณิตเชิงเส้น การคำนวณเชิงตัวเลขทั่วไป และการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย แนวคิดพื้นฐานของวิธีผลต่างสืบเนื่อง วิธีไฟไนท์วอลุม และวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ สถิติสำหรับอุตสาหกรรมและการวิจัย